Program de vizitare: miercuri - duminică, 10:00-18:00.
Ultima intrare la MNAR și la Muzeul Colecțiilor de Artă se face la ora 17.00, iar la Muzeul Theodor Pallady, la Muzeul K.H. Zambaccian și în expozițiile temporare la ora 17.30.
Din motive tehnice Galeria de Artă Românească Modernă este parțial deschisă. Vă mulțumim pentru înțelegere!
În zilele de 21, 22, 23 şi 24 septembrie 2023 Spațiile Istorice (Sala Tronului, Sufrageria Regală și Scara Voievozilor) vor fi închise.

 
Muzeul Național de Artă al României

 

REZULTATE FINALE CONCURS 03.07 - 02.08.2018


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE 30.07 (INTERVIU)


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE 24.07 (PROBA SCRISĂ)


REZULTATE SELECȚIE DOSARE PENTRU CONCURSUL CE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 03.07 - 02.08.2018

 


În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 03 iulie - 02 august 2018, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante:

- Paznic (4 posturi) - Birou Securitate, Pază, Supraveghere

 


Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 17 - 18 iulie 2018;
b) proba scrisă pe data de 24 iulie 2018, ora 10.00;
c) interviul pe data de 30 iulie 2018, ora 10.00.

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
  • actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
  • documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original şi copie);
  • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
  • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

CALENDARUL CONCURSULUI

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 16 iulie 2018, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

Paznic

Cerințele postului:
- studii generale sau medii;
- atestat de calificare profesională „agent de securitate”.

Bibliografie:

Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată:

- Cap. I – Dispoziţii generale;
- Cap. II
- Secțiunea I - Formele de pază - Paza cu efective de jandarmi
- Secțiunea II - Paza Proprie
- Secțiunea IV, art. 20, alin. 5 - Definiția serviciului de pază
- Cap. V
- Secțiunea I - Selecţia și angajarea personalului de pază
- Secțiunea II - Atestarea și pregătirea personalului de pază

- Cap. VI – Atribuţiile personalului de pază

- Cap. VIII - Obligațiile Ministerului de Interne

- Cap. X – Dispoziţii finale.

- H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

- Cap. I – Dispoziţii generale;
- Cap. II – Paza proprie;
- Cap. III – Selecţia, atestarea, angajarea şi pregătirea personalului de pază;
- Anexa 1, 2, 3 și 5 la normele metodologice.

- Legea 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată

- Cap. I – Dispoziţii generale;
- Cap. II – Patrimoniul muzeal.

- Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate

- Cap. I, Secţiunea a II-a - Definiţii;
- Cap. III – Informații secrete de serviciu.

- H.G. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu
- Art. 1-6, art. 8, 10 şi 11.

 

Manager interimar,
arh. Liviu Constantinescu

 

Întocmit,
Luminița Neagu
Șef Serv. Resurse Umane

Facebook Page

Acest site folosește cookies

Folosim module cookie pentru a vă pune la dispoziție caracteristici de social media și pentru a analiza traficul. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.